Zakończono wykopy pod 6 blok

Zakończone zostały wykopy pod budynki maszynowni i kotłowni bloku nr 6. Na ukończeniu są również prace ziemne związane z wykopami pod budynki maszynowni i kotłowni bloku nr 5. Wywieziono już ponad 80 tys. m3 ziemi.

Obecnie trwają intensywne prace generalnego wykonawcy związane z wykonaniem projektów wykonawczych dla wykopów pod chłodnie kominowe, pylony, fundamenty młynów oraz fundamenty maszynowni bloku nr 5 i 6.

Przygotowane przez generalnego wykonawcę zostały też kolejne dokumenty programu organizacji terenu budowy związane z koncepcją montażu konstrukcji stalowej kotła i kotłowni oraz rozmieszczenia dźwigów głównych.

Ponadto kontynuowane są prace związane z infrastrukturą terenu budowy, tj. rozprowadzeniem sieci elektroenergetycznych wraz z montażem stacji średniego napięcia (SN 15 kV), oświetleniem i systemem kontroli dostępu na teren budowy.

Autor: Przemysław Marcisz

Prace ziemne nabrały tempa

Już prawie miesiąc trwają roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod fundamenty dwóch budynków kotłowni i dwóch budynków maszynowni. Na terenie budowy pojawił się zarys wykopów, działają także tymczasowe rozdzielnie elektryczne.

Zgodnie z projektem wymiary wykopów pod nowe bloki energetyczne dla dwóch kotłowni wynoszą 226 m x 96 m, natomiast pod budynki maszynowni 252 m x 78 m.

Na terenie inwestycji zostały zamontowane i uruchomione w pełni wyposażone tymczasowe rozdzielnie elektryczne, które będą zasilać budowę.

Nadal trwają prace związane z odwodnieniem placu budowy i wykonaniem przesłony iłowej (tzw. ścianki bentonitowej) w celu ograniczenia napływu wody gruntowej do wykopów i ograniczenia strefy napowietrzania gruntów położonych poza przesłoną. Jej długość będzie wynosić około 326 mb, głębokość wahać się będzie od 3,5 do 23 m licząc od powierzchni terenu. Przegroda będzie wypełniona mieszanką bentonitowo-cementową, która stanowić będzie barierę absorpcyjną dla wody.

Autor: Przemysław Marcisz

Rozpoczęły się prace ziemne

2014_07_03_wykopyGeneralny wykonawca nowych bloków kończy prace związane z organizacją terenu budowy. Polegały one na wykonaniu „miasteczka” kontenerowego, a więc przygotowaniu zaplecza biurowo-socjalnego dla pracowników, wybudowaniu parkingów, wykonaniu zasilania elektrycznego i przyłączeń sanitarnych.

Obecnie trwają prace związane z odwodnieniem placu budowy i zabudową ścianki bentonitowej celem zabezpieczenia wykopów przed zalaniem.

W dniu 2 lipca 2014 roku rozpoczęły się także pierwsze roboty ziemne związane
z wykonaniem wykopów pod budynki kotłowni i maszynowni. Zakończenie prac ziemnych – zgodnie z harmonogramem – przewidywane jest na przełomie sierpnia i września 2014 roku.

Z budowy wyjeżdżać będą czyste pojazdy

2014_06_12_koparkaNa terenie budowy będą zainstalowane myjki do kół i podwozi. Właśnie zostały wydane warunki techniczne na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z wykorzystaniem systemu wody technologicznej.

Stosowanie myjni do kół i podwozi jest dyktowane potrzebą usuwania dużej ilość błota i kurzu, które po wyjeździe z budowy mogą być roznoszone na kołach pojazdów. Zanieczyszczenia trafiające na drogę publiczną z jednej strony mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla jej użytkowników, z drugiej natomiast mogłyby powodować zwiększone brudzenie się pojazdów oraz pogorszenie estetyki otoczenia elektrowni.

Myjnie zostaną uruchomione wraz z zorganizowaniem docelowych wjazdów na teren budowy w określonych i oznakowanych miejscach.

Autor: Przemysław Marcisz